วิธีเชื่อมต่อ Knowledge Base เข้ากับ Azure Bot Service

หลังจากที่เราทำการสร้าง KB ขึ้นมาด้วย QnA Maker และสร้าง Azure Bot Service ขึ้นมารันทำงานแล้ว เราสามารถนำ KB มาเชื่อมกับ Azure Bot Service ได้ครับ

1. บันทึก Knowledge base ID และ Subscription ID

โดยเราต้องการข้อมูลจาก QnA Maker 2 ชุดคือ Knowledge Base ID และ Subscription ID

ซึ่งสามารถหาได้จากส่วนข้อมูล Publish ของ QnA Maker

POST /knowledgebases/<knowledge base ID>/generateAnswer
Host: https://westus.api.cognitive.microsoft.com/qnamaker/v2.0
Ocp-Apim-Subscription-Key: <subscription key>
Content-Type: application/json
{"question":"hi"}

ซึ่งส่วน <knowledge base ID> และ <subscription key> คือข้อมูลที่ต้องการเอาไปใช้นั่นเอง

2. นำไปกำหนดในส่วนของ Bot

กลับมาที่ส่วนของ Bot Service เริ่มจากเข้าไปดูในส่วนของ All App Service Setting

จากนั้นลงมาที่ Setting > Application Setting และระบุข้อมูลลงไปใน QnAKnowledgebaseId และ QnASubscriptionKey

จากนั้นกดปุ่มบันทึก และรอให้ Azure แจ้งการทำงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ไปไหนต่อ?